Xem tướng âm thanh giọng nói
Xem bói / 4 October, 2016

Âm thanh trong tướng học cũng như Môi học đóng một vai trò trọng yếu , giúp biết được rất nhiều về con người trên nhiều bình diện. Do đó , cổ tướng học đặc biệt chú trọng đến phần xem tướng âm thanh giọng nói Xem tướng âm thanh giọng nói Nhà tướng học tông sư đời Tống là Mã Môi đã nói: ” Tướng pháp thường thừa lấy âm thanh làm chủ “. Một nhà tướng học nổi tiếng khác là Đạt Ma thiền sư của Thiếu Lâm Tự. Trong phần yếu quyết căn bản để thẩm định sự hoàn hảo hay khuyết điểm tổng quát của con người cũng nói: ” Cầu toàn lại thanh âm ” Tuy nhiên, vì phần này có tình cách trừu tượng và rất khó lĩnh hội , nên soạn giả nghĩ rằng tại nay chì nêu ra những điểm khái quát tối cần thiết và dễ nhận tháy nhất. Chúng ta hầu hết đều đã mạc nhiên công nhận là giọng đàn ông hoặc con trai khác với giọng nói đàn bà Sự sai biệt về giọng nói đó , chúng ta chỉ cảm nhận thấy dễ dàng, nhưng miêu tả…